Hướng dẫn chương trình sinh hoạt chi bộ

 

ĐẢNG BỘ XÃ TUY LỘC

CHI BỘ: ……….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH

Sinh hoạt chi bộ tháng ….. năm 2022

——-

 

STT NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  (nếu có)    
2 Cử thư ký hội nghị    
3 Ổn định tổ chức điểm danh đại biểu Tùy theo có thể đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ triển khai các nội dung cho phù hợp  
4 Thông qua chương trình hội nghị    
5 Thông qua báo cáo tháng…. Phương hướng nhiệm vụ tháng …    
6 Triển khai các văn bản của cấp trên    
7 Thông qua định hướng sinh hoạt chi bộ của đảng ủy    
8 Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến thành viên tổ 278    
9 Tiếp thu ý kiến    
10 Hội nghị thảo luận    
11 Tổng hợp ý kiến, phân công nhiệm vụ cho đảng viên    
12 Biểu quyết thông qua kết luận hoặc nghị quyết (biểu quyết bằng tay trước, biểu quyết trên sổ tay đảng viên sau)    
13 Xét quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng hoặc xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, phân công đảng viên giúp đỡ (nếu có)    
14 Chấm điểm buổi sinh hoạt chi bộ    
15 Thông qua biên bản hội nghị    
16 Kết thúc hội nghị    

 

Ngoài các nội dung trên nếu chi bộ có việc gì thì bổ sung cho phù hợp

Chủ trì hội nghị gồm đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ.


CopyRight @ Trang thông tin điện tử xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái